Dödsbon och bouppteckning

Bouppteckning görs efter att en anhörig avlidit. Man fastslår dödsboets status, d.v.s. den avlidnes egendom och skulder dokumenteras.  Bouppteckningen kan beroende på omständigheterna även vara en invecklad och krävande process, varvid det är skäl att anlita en sakkunnig juristbyrå - i synnerhet i händelse att den avlidne har varit förmögen och om arvingarna är många.
 
Bouppteckning bör göras inom tre månader från det att dödsfallet har inträffat. Enligt lagen skall alla delägare i boet kallas till förrättningen. Bouppteckningen utförs av två gode män, vars uppgift är att göra upp en förteckning över egendomen och värdera tillgångarnas gängse pris vid frånfället. Underlåtenhet att förrätta bouppteckning kan förorsaka delägarna ett personligt skuldansvar gällande den avlidnes skulder.
 
Bouppteckningshandlingen skall inom en månad levereras till den skattebyrå där den avlidne varit skriven. Förmögenheten som återstår efter att skulderna betalats, delas mellan arvingarna i arvskiftet och åläggs arvsskatt, vars storlek beror på släktskaps förhållandet och förmögenhetens storlek.

Kontakt

Ola Westmans allé 5 B
10210  Ingå
>> Se på kartan


tel: (09) 849 3600
fax: 09 2230 4489

baarman-henriksson@surfnet.fi

Öppettider

Må-Fre: 09.00-16.00